ZZ.lv ARHĪVS

NVA iespējams pieteikties reģionālās mobilitātes atbalstam

zz.lv

2017. gada 17. oktobris 13:15

406
NVA iespējams pieteikties reģionālās mobilitātes atbalstam

Kopš 2013. gada pavasara Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) bezdarbniekiem, kas ir atraduši darbu attālāk no dzīvesvietas, piedāvā iespēju darba tiesisko attiecību pirmo četru mēnešu laikā saņemt finansiālu atbalstu transporta vai dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijai.

Kā norāda NVA, ieguvēji ir gan darba meklētāji, jo ar NVA atbalstu var uzsākt darba attiecības attālāk no savas dzīvesvietas, gan darba devēji, jo savam uzņēmumam viņi var piesaistīt nepieciešamos speciālistus no citām pilsētām vai novadiem.

2017. gada deviņos mēnešos, saskaņā ar operatīvajiem datiem, NVA reģionālās mobilitātes atbalstu ir saņēmuši 204 nodarbinātie. Visvairāk atbalsta saņēmēju ir teritorijās, kuras apkalpo NVA filiāles Rēzeknē, Ludzā, Kuldīgā, Balvos un Cēsīs. Kopš pasākuma īstenošanas sākuma reģionālās darba mobilitātes atbalstu kopumā ir saņēmuši 915 nodarbinātie. 

Lai pieteiktos reģionālās mobilitātes atbalstam, darba ņēmējam, kurš vismaz divus mēnešus pirms darba attiecību uzsākšanas ir bijis reģistrēts NVA kā bezdarbnieks un kura jaunā darbavieta atrodas 20 vai vairāk kilometru attālumā no darbinieka deklarētās dzīvesvietas, jādodas uz savu NVA filiāli un jāiesniedz pieteikums. Tas ir jāizdara desmit darbadienu laikā no darba attiecību uzsākšanas dienas. Savukārt vakancei, kurā tiek nodarbināts darba ņēmējs, vismaz nedēļu pirms darba attiecību nodibināšanas ir jābūt reģistrētai NVA filiālē vai publicētai NVA CV/vakanču portālā. Darba attiecībām ir jābūt nodibinātām uz nenoteiktu laiku, un darba algai ir jābūt vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, bet ne lielākai par divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmēru. 

Maksimālā kompensējamā summa, kuru nodarbinātais var saņemt četru mēnešu laikā, ir 400 eiro. Par pirmo darba attiecību mēnesi nodarbinātais var saņemt avansu līdz 145 eiro. Pēc pirmā darba attiecību mēneša beigām desmit dienu laikā nodarbinātajam NVA ir jāiesniedz sabiedriskā transporta biļetes vai degvielas izdevumus apliecinošus dokumentus par braucieniem uz darba vietu un atpakaļ, vai dzīvojamās telpas īres izdevumus apliecinoši dokumenti par pirmo darba attiecību mēnesi. Savukārt par nākamajiem trim darba attiecību mēnešiem finanšu atlīdzību aprēķina, ņemot vērā faktiskās izmaksas par pirmo mēnesi, bet nepārsniedzot 85 eiro mēnesī. Tas nozīmē, ka nodarbinātajam ir jākrāj un jāiesniedz NVA braukšanas biļetes vai degvielas čeki, vai īres līgums un tā apmaksas dokumenti. 

Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšanas pasākumu NVA īsteno Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā, izņemot Rīgu. Izņēmums attiecībā uz Rīgu netiek piemērots, ja darba devējs piedāvā vienlaikus uzsākt darba tiesiskās attiecības ar vismaz desmit NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem vai ja bezdarbnieka statusa piešķiršana ir saistīta ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu saistībā ar neatliekamu saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu un tas būtiski ietekmējis vai varēja ietekmēt nodarbinātības situāciju attiecīgajā administratīvajā teritorijā.

Vairāk informācijas par nodarbināto personu reģionālās darba mobilitātes veicināšanu var uzzināt NVA filiālē vai NVA mājaslapā.


Foto: Raitis Puriņš